ocena wpływu drgań na budynek

Ocena wpływu drgań na konstrukcję budynku

Nasza oferta obejmuje ocenę wpływu drgań na konstrukcję budynku. Drgania mechaniczne, czyli wibracje, to zachodzące w czasie ruchy oscylujące wokół pewnego położenia równowagi. Powodują one dodatkowe obciążenie dla budynków w postaci sił bezwładności, uwzględnianych przez konstruktora w obliczeniach wytrzymałościowych konstrukcji obiektu. Jeżeli obiekt spełnia warunki normowe do oceny skalami SWD-I lub SWD-II opisane w normie PN-B-02170, wykonujemy analizy tercjowe danych otrzymanych z pomiarów, a następnie porównujemy je z wartościami normowymi. Używamy do tego autorskich skryptów pisanych w języku Python. W przypadku gdy budynek nie spełnia warunków opisanych w normie, przeprowadzamy analizy dynamiczne MES które umożliwiają ocenę wpływu drgań na konstrukcję budynku.

analiza drgań metro

Norma PN-B-02170 dopuszcza dwie metody oceny wpływu drgań przekazywanych przez podłoże na konstrukcję budynku. Pierwszą z nich jest ocena pełna, która polega na wyznaczeniu z pomiarów lub obliczeń sił bezwładności, obciążeniu tymi siłami modelu budynku, a następnie sprawdzeniu nośności poszczególnych elementów konstrukcji obiektu zgodnie z normami budowlanymi. Jest ona odpowiednia do budynków każdego rodzaju. Siły bezwładności mogą zostać zdefiniowane na podstawie:
                   bezpośredniego pomiaru przyspieszeń drgań,
                  metody THA (ang. Time History Analysis),
                  metody MRSM (ang. Model Response Spectrum Analysis).
Drugą metodą oceny wpływu drgań przekazywanych przez podłoże na konstrukcję budynku wymienioną przez normę jest ocena przybliżona, wykonywana przy użyciu skali SWD-I i SWD-II. Może być ona stosowana w odniesieniu do budynków z elementów murowanych lub prefabrykowanych. Skala SWD-I dotyczy obiektów jedno- lub dwukondygnacyjnych o zwartym kształcie i małych wymiarach zewnętrznych rzutu poziomego (nie większych niż 15 m) oraz wysokości nieprzekraczającej żadnego z wymiarów rzutu poziomego. Skala SWD-II odnosi się z kolei do budynków maksymalnie pięciokondygnacyjnych o wysokości mniejszej od ich podwójnej szerokości oraz do budynków maksymalnie dwukondygnacyjnych niespełniających warunków podanych dla skali SWD-I.

pełna i przybliżona ocena wpływu drgań na budynek