Skip to main content

Ocena wpływu
drgań na ludzi
w budynku

Budynki położone w niewielkiej odległości linii kolejowych i tramwajowych czy zakładów przemysłowych są narażone na drgania. Mogą one stanowić utrudnienie dla funkcjonowania organizmu człowieka. W celu weryfikacji poziomu wibracji wykonujemy ocenę wpływu drgań na ludzi przebywających w budynkach. Polega ona na przeprowadzeniu analizy tercjowej na podstawie pomiarów drgań od transportu szynowego ruchu ulicznego lub innych źródeł, a następnie porównaniu otrzymanych wyników z dopuszczalnymi wartościami normowymi, zgodnie z normą PN-B-02171 „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”. Opisuje ona metody oceny wpływu drgań przekazywanych na ludzi przebywających w budynkach oraz kryteria zapewnienia tym osobom niezbędnego komfortu wibracyjnego. W przypadku gdy budynek jest projektowany, ocenę wpływu drgań na ludzi w budynku wykonujemy na podstawie analiz numerycznych MES.

Wpływ drgań na
organizm
człowieka

Jak wspomnieliśmy powyżej, drgania mogą powodować szereg negatywnych skutków dla organizmu człowieka. Przebywanie pod wpływem wibracji wywołuje zmęczenie ogólne. Objawia się ono obniżonym natężeniem uwagi oraz koniecznością częstszych i dłuższych przerw w pracy. Prowadzi także do spowolnienia reakcji na bodźce świetlne i dźwiękowe czy zmniejszenia ostrości wzroku, co może skutkować pomyłkami w pracy, a w konsekwencji – zagrożeniem wypadkowym. W skrajnych przypadkach u osób narażonych na długotrwałe oddziaływanie drgań może dochodzić do nieodwracalnych zmian chorobowych w różnych narządach i układach: naczyniowym, nerwowym, kostno-stawowym i pokarmowym. Analizując wymienione powyżej zagrożenia, nie sposób nie zauważyć, jak istotne jest przeprowadzenie oceny wpływu drgań na ludzi w miejscach szczególnie narażonych na wibracje.

Call Now Button