Skip to main content

Ocena wpływu drgań
na konstrukcję
budynku

Nasza oferta obejmuje ocenę wpływu drgań na konstrukcję budynku. Drgania mechaniczne, czyli wibracje, to zachodzące w czasie ruchy oscylujące wokół pewnego położenia równowagi. Powodują one dodatkowe obciążenie dla budynków w postaci sił bezwładności, uwzględnianych przez konstruktora w obliczeniach wytrzymałościowych konstrukcji obiektu. Jeżeli obiekt spełnia warunki normowe do oceny skalami SWD-I lub SWD-II opisane w normie PN-B-02170, wykonujemy analizy tercjowe danych otrzymanych z pomiarów, a następnie porównujemy je z wartościami normowymi. Używamy do tego autorskich skryptów pisanych w języku Python. W przypadku gdy budynek nie spełnia warunków opisanych w normie, przeprowadzamy analizy dynamiczne MES, które umożliwiają ocenę wpływu drgań na konstrukcję budynku.

Pełna i przybliżona
ocena wpływu
drgań na budynek

Norma PN-B-02170 dopuszcza dwie metody oceny wpływu drgań przekazywanych przez podłoże na konstrukcję budynku. Pierwszą z nich jest ocena pełna, która polega na wyznaczeniu z pomiarów lub obliczeń sił bezwładności, obciążeniu tymi siłami modelu budynku, a następnie sprawdzeniu nośności poszczególnych elementów konstrukcji obiektu zgodnie z normami budowlanymi. Jest ona odpowiednia do budynków każdego rodzaju. Siły bezwładności mogą zostać zdefiniowane na podstawie:

  • bezpośredniego pomiaru przyspieszeń drgań,
  • metody THA (ang. Time History Analysis),
  • metody MRSM (ang. Model Response Spectrum Analysis).

Drugą metodą oceny wpływu drgań przekazywanych przez podłoże na konstrukcję budynku wymienioną przez normę jest ocena przybliżona, wykonywana przy użyciu skali SWD-I i SWD-II. Może być ona stosowana w odniesieniu do budynków z elementów murowanych lub prefabrykowanych. Skala SWD-I dotyczy obiektów jedno- lub dwukondygnacyjnych o zwartym kształcie i małych wymiarach zewnętrznych rzutu poziomego (nie większych niż 15 m) oraz wysokości nieprzekraczającej żadnego z wymiarów rzutu poziomego. Skala SWD-II odnosi się z kolei do budynków maksymalnie pięciokondygnacyjnych o wysokości mniejszej od ich podwójnej szerokości oraz do budynków maksymalnie dwukondygnacyjnych niespełniających warunków podanych dla skali SWD-I.

Call Now Button